Πλατφόρμα Ε.Ο.Ε.Σ

Πλατφόρμα Ε.Ο.Ε.ΣΗ Πλατφόρμα των ΕΟΕΣ αποτελεί τον τόπο συνάντησης εκπροσώπων  των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) και συντονίζεται από την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ). Διευκολύνει την ανταλλαγή των εμπειριών των μελών της προωθώντας τον Κανονισμό ΕΟΕΣ ως εργαλείο για την εδαφική συνοχή, την διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία με κύριο στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Platform/Pages/welcome.aspx