ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

υπό την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


ΠΡΟΟΙΜΙΟ


Η ΕΥΡΩΠΗ, η γηραιά ήπειρος, είναι η κοινή πατρίδα των λαών της. Οι λαοί της καλούνται πέρα από τις όποιες εθνοτικές, φυλετικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές προκαταλήψεις του παρελθόντος να πορευθούν κάτω από την σκέπη της, στον δρόμο του σήμερα και του αύριο σε κλίμα διαρκούς ειρήνης, δημοκρατίας, δικαιοσύνης, ισότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης, αειφόρου ανάπτυξης οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωροταξικά ισόρροπης με σεβασμό στο φυσικό, δομημένο και ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Με κατανόηση στην διαφορετικότητα και την ανάδειξη του διαπολιτισμικού διαλόγου ως συστατικών της κοινής πολιτισμικής μας κληρονομιάς, της κοινωνικής συνεργασίας, της συνοχής και της μιας ιθαγένειας.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, η θάλασσά μας, είναι η λίμνη των Λαών της. Οι Λαοί της πορεύτηκαν μέσα στον χώρο και τον χρόνο, άλλοτε ως νομάδες και φυλές, αργότερα ως ανεξάρτητες αυτεξούσιες οντότητες ή στη σκιά μεγάλων αυτοκρατοριών, με περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης, με αντιπαλότητες, φιλίες, ήττες και νίκες αναδεικνύοντας πολιτισμούς που οι ρίζες τους απαντώνται σε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο, πάντα με κοινό παρανομαστή την ιστορία που γράφτηκε στο συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη.

Δήμοι, Ενώσεις και Περιοχές της Ευρώπης και της Μεσογείου διατηρώντας σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους, θεωρούν ότι είναι θέμα υψίστης σημασίας για τους Λαούς τους, η διαβίωση σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.

Προς το σκοπό αυτό σύστησαν το έτος 1997 την «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ», το οποίο μετά

την έκδοση του κανονισμού 1082/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) με αντίστοιχη  τροποποίηση  του  Καταστατικού  του. Ήδη  μετά  την  έκδοση  του κανονισμού 

1302/2013 και την τροποποίηση του κανονισμού 1082/2006, όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και την βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΟΕΣ, όπως επίσης και μεταγενέστερων ενωσιακών ρυθμίσεων που αφορούν τους ΕΟΕΣ, είναι αναγκαία η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού του ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και η προσαρμογή αυτού στις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικού  του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», όπως τούτο προέκυψε μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της17.03.2017


AΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


Ο «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Αμφικτυονία», ο οποίος εν συντομία θα καλείται «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», συνίσταται από Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων, από Δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου (κατά την έννοια των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οργανώνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3463/2006 και των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1302/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τους Ε.Ο.Ε.Σ. (εφεξής «Κανονισμός») και του παρόντος Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ


Ως έδρα του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», ορίζεται η Αθήνα.


ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Το έδαφος, επί του οποίου ο «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και να οργανώσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, είναι εκείνο που προσδιορίζεται

 

από το σύνολο της εδαφικής έκτασης της διοικητικής – χωρικής ευθύνης ή δικαιοδοσίας των επί μέρους μελών του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».


ΑΡΘΡΟ 4

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


4.1. Κύριος στόχος του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι η διαβίωση των λαών της Ευρώπης και της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης, βαθιάς δημοκρατίας, δικαιοσύνης, ισότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης, και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωροταξικά ισόρροπης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών των μελών του, με σεβασμό στο φυσικό, δομημένο και ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο ΕΟΕΣ οργανώνει τους στόχους του με κατανόηση στη διαφορετικότητα και την ανάδειξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, ως συστατικών της κοινής πολιτισμικής μας κληρονομιάς, και επιδιώκει με τη δράση του την επίτευξη της κοινωνικής συνεργασίας, συνοχής και της μιας ιθαγένειας.

4.2. Τα επιμέρους καθήκοντα και οι λειτουργικοί στόχοι του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», που συμβάλουν στην επίτευξη της αποστολής του, τα οποία αναλαμβάνονται και διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ, όπως ισχύει, είναι τα εξής:

Η κοινή δράση και η συνεργασία μεταξύ των μελών του.

Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η διευκόλυνση και η προαγωγή της διακρατικής, διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και υπερπόντιας συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των μελών του.

Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής.

Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του και η παροχή υπηρεσιών προς αυτά στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.

Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.

Η συνεργασία στο πλαίσιο των Μακρο – Περιφερειακών Στρατηγικών της Ε.Ε.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η έρευνα, αναζήτηση, διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου της  πολιτισμικής ταυτότητας των Λαών της Ευρώπης και της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της διασφάλισης του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

4.3. Ο ΕΟΕΣ συμμετέχει σε εταιρικές σχέσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, καθώς επίσης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ως διαχειριστική αρχή σύμφωνα με τους ορισμούς του ενωσιακού δικαίου.


AΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» συμφωνείται σε 25 έτη, με δυνατότητα παράτασής της, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) του σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του.


AΡΘΡΟ 6

ΛΥΣΗ


Η λύση του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» επέρχεται :

1. Μετά από απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, μετά από αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων.

2. Ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που διαθέτει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο ή η εποπτεύουσα αρχή, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού, αποφασίζει τη λύση του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού . Το αρμόδιο δικαστήριο ή η διοικητική αρχή μπορούν να τάξουν προθεσμία για θεραπεία της κατάστασης. Εάν δεν συμμορφωθεί, αποφασίζει την  λύση του.

3. Σε περίπτωση λύσης, τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, κατανέμονται μεταξύ των μελών του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» κατά το λόγο της οικονομικής συμμετοχής καθενός εξ αυτών.


ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι τα εξής:


ΕΛΛΑΔΑ


Δήμοι: Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίας Βαρβάρας Αττικής, Αγίου Δημητρίου Αττικής, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Αλίμου, Αχαρνών, Δελφών, Διονύσου, Δομοκού, Δωρίδας, Ιλίου, Καλαβρύτων, Λειψών, Μυλοποτάμου, Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Νέας Προποντίδας, Ορεστιάδας, Παλαιού Φαλήρου, Πρέβεζας, Πυλαίας- Χορτιάτη, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σοφάδων, Στυλίδας,  Ύδρας,  Φαρκαδόνας,  Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Φυλής, Χίου

Ενώσεις: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)


ΚΥΠΡΟΣ


Δήμοι:


Κερύνειας, Λάρνακας, Λευκάρων, Λύσης, Κοινότητα Βορόκληνης.


Α Λ Β Α Ν Ι Α


Δήμος Φοινίκης - Finiq


ΙΤΑΛΙΑ


Δήμος Comune Di Bova Marina.


ΓΑΛΛΙΑ


Δήμος Commune De Garons


ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ


Δήμος:Ramala, Δήμος Qalqilia


7.1. Συμφωνείται ότι, μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» μπορούν στο εξής να γίνουν Δήμοι, περιφέρειες, οι ενώσεις, οι σύνδεσμοι και τα δίκτυά τους, το ελληνικό δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του στοιχείου β` της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας2004/17/

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, και επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, μπορούν να συμμετέχουν σε Ε.Ο.Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

7.2. Όσοι οργανισμοί και φορείς από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο από τις χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να καταστούν μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται σχετικά, στην πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την υποβολή της αίτησης. Η τελευταία εξετάζει το αίτημα για είσοδο νέου μέλους, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σχετικής έγκρισης της οικίας εθνικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπ΄ όψιν των διατάξεων της παρ. 6 αυτού.

7.3. Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 13 του Κανονισμού, παύουν να είναι μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» όσα για δύο συνεχή έτη δεν εκπληρώνουν χωρίς σπουδαίο λόγο τις καταστατικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις ή δεν ανταποκρίνονται στις εργασίες που αναλαμβάνουν, ή δρουν αντίθετα με τους στόχους και τους σκοπούς του

«Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Στην περίπτωση αυτή προηγείται σχετική πρόσκληση του ΕΟΕΣ για παροχή εξηγήσεων. Αρμόδιο όργανο για την απόφαση περί άρσεως της ιδιότητας μέλους του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

7.4. Mέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει, οφείλει να το γνωστοποιήσει γραπτά και αιτιολογημένα στο Δ.Σ τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η απόφαση για αποχώρηση δεν απαλλάσσει το μέλος από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».


ΑΡΘΡΟ 8

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τον προσδιορισμό των σχέσεων του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» με τα μέλη του και την επίλυση των οποιωνδήποτε ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του, είναι το δίκαιο της

έδρας του, δηλ. το Ελληνικό Δίκαιο, με την επιφύλαξη της εφαρμογής, όπου τούτο επιβάλλεται, των κανόνων του ενωσιακού δικαίου.


ΑΡΘΡΟ 9

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

9.1. Οι Ε.Ο.Ε.Σ. που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα:

α) Καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών των, και στον οποίο εγγράφεται το σύνολο των εσόδων και εξόδων τους. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού αναγράφονται οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες τους. β) Για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους, τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ανεξαρτήτως του ύψους των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους. Τα βιβλία αυτά τηρούνται, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

γ) Ο έλεγχος της διαχείρισης των δημοσίων κεφαλαίων του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», διενεργείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.36808/2008 (ΦΕΚ 1262/Β΄/1-7-2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών «Περί ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)» .

9.2 α) Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που επιλέγονται και διορίζονται από τη Γ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ.. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Ε.Σ..

β) Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται σε Ε.Ο.Ε.Σ. από δημοσιονομικούς ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών.

9.3. Για τις δράσεις του Ε.Ο.Ε.Σ. που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία περί ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης κεφαλαίων που χορηγεί η Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α` 265) και των σχετικών Κανονισμών.

9.4. Οι ετήσιες εισφορές των μελών των Ε.Ο.Ε.Σ., οι οποίες προβλέπονται στο καταστατικό τους, αποτελούν νόμιμες δαπάνες αυτών. Ως προς την απόδοση αποκλειστικά και μόνον των ανωτέρω εισφορών, ειδικότερα των Ο.Τ.Α. - μελών τους, ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν.3463/2006.


ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, εγκρίνεται από τα οικεία κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ, καταχωρίζεται δε και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5αυτού.


ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Όργανα του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι :

- η Γενική Συνέλευση

- το Διοικητικό Συμβούλιο

- ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

- η Εκτελεστική Επιτροπή


ΑΡΘΡΟ 12

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


12.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι το ανώτατο όργανο αυτής, το οποίο εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την είσοδο νέων μελών ως και την διαγραφή τους, καθώς και την απονομή της ιδιότητας του παρατηρητή. Καθορίζει τη γενική πολιτική του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν.

12.2. Η Γ.Σ. του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των μελών της, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά μόνον αιρετοί και εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της Δημοτικής περιόδου, από το Συλλογικό όργανο του μέλους ως ακολούθως:

Κάθε Αυτοδιοικητικός Οργανισμός, με πληθυσμό:

α. έως 10 χιλιάδες κατοίκους εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από ένα εκπρόσωπο και αυτός

είναι αντίστοιχα ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης, ο Πρόεδρος της Ενώσεως, ο Περιφερειάρχης ή αιρετός προτεινόμενος από αυτόν.

β. έως 30 χιλιάδες κατοίκους εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από δύο, κατά τα ανωτέρω, εκπροσώπους.

γ. άνω των 30 χιλιάδων κατοίκων εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από τρεις εκπροσώπους.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις β’ και γ’ τουλάχιστον ο ένας εκπρόσωπος εκλέγεται από την μειοψηφία.

δ. Εθνικές αρχές, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και εν γένει φορείς που δεν είναι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί ή ενώσεις αυτών εκπροσωπούνται από έναν εκπρόσωπο, υποδεικνυόμενο κατά τις οικίες αυτών διατάξεις

Στη Γ.Σ συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα πέραν των ανωτέρω και οι διατελέσαντες μέλη του Δ.Σ του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», εφόσον έχουν τη ιδιότητα του αιρετού.

Κάθε εκπρόσωπος διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο.

12.3. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά, μια φορά τον χρόνο στην έδρα της και εκτάκτως, όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των μελών της Γ.Σ. με αίτηση που υποβάλλει προς το Δ.Σ. ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γ.Σ. είναι δυνατόν να συνέλθει και σε πόλη –έδρα μέλους του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», εφόσον τούτο έχει προταθεί από το αντίστοιχο μέλος και έχει γίνει δεκτή η πρόταση από το Δ.Σ. του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Για τη σύγκληση της Γ.Σ. επιδίδεται στα μέλη αυτής πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος επίδοσης της πρόσκλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. και δεκαπέντε (15) ημέρες για τις έκτακτες Γ.Σ.

12.4. Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα των ταμιακά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και σε ώρα που καθορίζει ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Καθήκοντα Προέδρου της Γ.Σ. ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι την εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε εκπρόσωπος δύναται να σταυροδοτήσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους. Τα πέντε

(5) πρώτα μέλη στην προτίμηση ψήφων μετά την εκλογή των δέκα πέντε (15) μελών του Δ.Σ. αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. μετά το πέρας της Γ.Σ σε συνεδρίαση εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία.

Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ., προερχόμενο από φορέα μέλος ευρωπαϊκής ή τρίτη χώρας, παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο απωλέσει την ιδιότητα του αιρετού, αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα υποψήφιο, που προέρχεται ή υποδεικνύεται από τον ανωτέρω φορέα. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική θητεία της έδρας του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και παρατείνεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν έχει απωλεσθεί για κάποια εκ των μελών του Δ.Σ. η ιδιότητα του αιρετού, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4)μηνών.

Εάν κατά την διάρκεια της θητείας του ένα μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει η παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή, ή προκειμένου για τους εκπροσώπους των ΟΤΑ παύσει για τον οποιοδήποτε λόγο να είναι αιρετός, αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας αναπληρωματικό μέλος.

Πέρα των ανωτέρω περιπτώσεων, εκπρόσωπος ο οποίος έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. δεν δύναται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δ.Σ.

13.2. Το Δ.Σ. για να υποβοηθηθεί στο έργο του μπορεί:

α) Να συστήνει επιτροπές εργασίας από τα μέλη του ή από τα μέλη της Γ.Σ. ή και από τρίτους, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ή ειδικές γνώσεις σε σχέση με τα ζητήματα που εκάστοτε απασχολούν τον «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Στις επιτροπές αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και εργαζομένων των μελών του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

β) Να συγκροτήσει «Δεξαμενή γνώσης» από πρώην αιρετούς μέλη του, αξιοποιώντας γνώσεις και εμπειρίες, η οποία έχει εισηγητική προς το Δ.Σ. αρμοδιότητα.

13.3. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του  «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»  τουλάχιστον 3  φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδίδεται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα που έχουν έκτακτο ή επείγοντα χαρακτήρα είναι δυνατόν να συζητούνται και εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. είναι δυνατόν να συνέρχεται και στην έδρα μέλους του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», εφόσον υπάρχει έγγραφη πρόσκληση για το σκοπό αυτό.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

13.4. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή στην πρόσκληση περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την οργάνωση και διεξαγωγή της συζήτησης.

13.5. Τις συνεδριάσεις της Γ.Σ., καθώς και άλλες δράσεις ή εκδηλώσεις του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία είναι δυνατόν να παρακολουθούν παρατηρητές για λογαριασμό αρχών ή νομικών οντοτήτων, οι οποίες επιθυμούν να καταστούν μέλη του. Προς τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να αποστείλει σχετική αίτηση προς την Διοίκηση του ΕΟΕΣ. Η ιδιότητα του παρατηρητή, η οποία αναγνωρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΣ, δεν μπορεί να διατηρηθεί πέραν των δεκαοκτώ μηνών από την λήψη της.


ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» ενώπιον παντός δικαστηρίου, κάθε αρχής εθνικής ή κοινοτικής και κάθε διεθνούς οργάνου ή οργανισμού. Ενεργεί για λογαριασμό της κάθε αναγκαία πράξη δεσμεύοντας αυτήν έναντι των τρίτων. Υπογράφει κάθε έγγραφο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Με απόφασή του δύναται να α