Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1082/2006

  • Αρχική
  • Ευρωπαικός Κανονισμός 1082/2006

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1082/2006

Πατήστε εδώ και κατεβάστε τον σε μορφή .pdf
 

31.7.2006  EL Επίσηµη  Εφηµερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης         L   210/19
   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ)   αριθ.   1082/2006   ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της  5ης  Ιουλίου  2006 για  τον  ευρωπαϊκό  όµιλο  εδαφικής  συνεργασίας  (ΕΟΕΣ)


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας  υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159 τρίτο εδάφιο,
την  πρόταση  της  Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη  γνώµη  της  Επιτροπής  των  Περιφερειών  (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιµώντας  τα  ακόλουθα:

(1)    Το άρθρο 159 τρίτο εδάφιο της συνθήκης προβλέπει ειδικές δράσεις, οι οποίες αποφασίζονται εκτός του πλαισίου των ταµείων που αποτελούν αντικείµενο του πρώτου εδαφίου του εν λόγω άρθρου, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής που θέτει η συνθήκη. Η αρµονική ανάπτυξη ολόκληρου του κοινοτικού εδάφους και η µεγαλύτερη οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή προϋποθέτουν την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας. Προς τούτο, ενδείκνυται να θεσπισθούν τα µέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση των προϋποθέσεων εφαρµογής των δράσεων εδαφικής συνεργασίας.

(2)    Είναι αναγκαία η θέσπιση µέτρων για τον περιορισµό των σηµαντικών δυσχερειών που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη, και ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά την εφαρµογή και τη διαχείριση δράσεων εδαφικής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών εθνικών νοµοθεσιών και διαδικασιών.

(3)    Λαµβανοµένης υπόψη ιδίως της αύξησης του αριθµού των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας µετά τη διεύρυνση, απαιτείται να διευκολυνθεί η ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας στην Κοινότητα.

(4)    Οι υφιστάµενοι µηχανισµοί, όπως ο ευρωπαϊκός όµιλος οικονοµικού σκοπού, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την οργάνωση συγκροτηµένης συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Interreg κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006.

(5)    Το κεκτηµένο του Συµβουλίου της Ευρώπης παρέχει διάφορες δυνατότητες και πλαίσια για τη διασυνοριακή συνεργασία των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ο παρών µηχανισµός δεν αποσκοπεί στην παράκαµψη των πλαισίων αυτών ούτε στην παροχή συνόλου συγκεκριµένων κοινών κανόνων οι οποίοι θα διέπουν κατά οµοιόµορφο τρόπο όλες τις συναφείς ρυθµίσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(6)    Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (4), προβλέπει αύξηση των µέσων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

(7)    Παροµοίως, απαιτείται η διευκόλυνση και η παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων εδαφικής συνεργασίας, χωρίς την οικονοµική συµµετοχή της Κοινότητας.

(8)    Προκειµένου να υπερπηδηθούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η εδαφική συνεργασία, απαιτείται να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο µηχανισµός συνεργασίας, ονοµαζόµενος ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), ο οποίος να έχει νοµική προσωπικότητα και να επιτρέπει τη δηµιουργία οµίλων συνεργασίας στο κοινοτικό έδαφος. Η προσφυγή στον ΕΟΕΣ θα πρέπει να είναι προαιρετική.

(9)    Ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στον ΕΟΕΣ να ενεργεί εξ ονόµατος των µελών του, ιδίως των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που τον συγκροτούν.

(10)    Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των ΕΟΕΣ πρέπει να καθορισθούν µε σύµβαση.

(11)    Ο ΕΟΕΣ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί είτε για την υλοποίηση προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, ιδίως από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/ 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (5), είτε για την υλοποίηση προ-γραµµάτων εδαφικής συνεργασίας που πραγµατοποιούνται µε αποκλειστική πρωτοβουλία των κρατών µελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, µε ή χωρίς οικονοµική συνεισφορά της Κοινότητας.

(12)    Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οικονοµική ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των κρατών µελών όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών ή των εθνικών κονδυλίων δεν επηρεάζεται από τη σύσταση ΕΟΕΣ.

(13)    Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εξουσίες που ασκούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές ως δηµόσιες αρχές, ιδίως οι αστυνοµικές και κανονιστικές τους αρµοδιότητες, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο σύµβασης.

(14)    Ο ΕΟΕΣ πρέπει να θεσπίσει το καταστατικό του, να συγκροτήσει τα δικά του όργανα και να θεσπίσει κανόνες όσον αφορά τον προϋπολογισµό και την άσκηση της οικονοµικής του ευθύνης.

(15)    Οι προϋποθέσεις εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να δηµιουργηθούν σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα απαιτούµενα για την επίτευξη των στόχων του, δεδοµένου ότι η προσφυγή στον ΕΟΕΣ είναι προαιρετική, σύµφωνα µε το συνταγµατικό σύστηµα κάθε κράτους µέλους.

(16)    Το άρθρο 159 παράγραφος 3 της συνθήκης απαγορεύει την υπαγωγή οντοτήτων τρίτων χωρών σε νοµοθεσία βασιζόµενη στην εν λόγω διάταξη. Ωστόσο, η θέσπιση κοινοτικού µέτρου που επιτρέπει τη σύσταση του ΕΟΕΣ δεν θα πρέπει να εξαιρεί οντότητες τρίτων χωρών από τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε ΕΟΕΣ που έχει συσταθεί βάσει του παρόντος κανονισµού, εφόσον το επιτρέπει η νοµοθεσία τρίτης χώρας ή συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών,(1) ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 76.
(2) ΕΕ C 71 της 22.3.2005, σ. 46.

(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(5) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ  ΤΟΝ  ΠΑΡΟΝΤΑ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο   1

Φύση  του  ΕΟΕΣ

1.      Ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής συνεργασίας, εφεξής καλούµενος «ΕΟΕΣ», δύναται να ιδρυθεί στο κοινοτικό έδαφος υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

2.    Ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, εφεξής καλούµενης «εδαφικής συνεργασίας», µεταξύ των µελών του, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1, µε αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

3.    Ο  ΕΟΕΣ  έχει  νοµική  προσωπικότητα.

4.    Ο ΕΟΕΣ διαθέτει σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή ικανότητα δικαίου που αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα από την εθνική νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους µπορεί ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, να απασχολεί προσωπικό και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.


Άρθρο   2

Εφαρµοστέο  δίκαιο

1.    Οι  ΕΟΕΣ  διέπονται  από:

α)  τον  παρόντα  κανονισµό

β) οσάκις το επιτρέπει ρητώς ο παρών κανονισµός, τις διατάξεις της σύµβασης και του   καταστατικού που µνηµονεύονται στα άρθρα 8 και 9

γ)  για θέµατα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ή εµπίπτουν σ' αυτό µόνον εν µέρει, τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.

Εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο του κοινοτικού ή του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, να καθοριστεί το δίκαιο που διέπει τις πράξεις ενός ΕΟΕΣ, ο ΕΟΕΣ αντιµετωπίζεται ως οντότητα του κράτους µέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.

2. Εφόσον κράτος µέλος περιλαµβάνει διάφορες εδαφικές οντότητες οι οποίες έχουν τους δικούς τους κανόνες εφαρµοστέου δικαίου, η µνεία του εφαρµοστέου δικαίου στο πλαίσιο της παραγράφου 1 στοιχείο γ), περιλαµβάνει το δίκαιο των οντοτήτων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τη συνταγµατική δοµή του οικείου κράτους µέλους.


Άρθρο   3

Σύνθεση  του  ΕΟΕΣ

1.     Ο ΕΟΕΣ αποτελείται από µέλη, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων τους δυνάµει του εθνικού δικαίου, τα οποία εµπίπτουν σε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) κράτη  µέλη   

β) περιφερειακές  αρχές
   
γ) τοπικές  αρχές   

δ) οργανισµοί δηµοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων  συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (1).   

Μέλη µπορούν να είναι επίσης ενώσεις φορέων οι οποίοι ανήκουν σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.

2.     Ο ΕΟΕΣ αποτελείται από µέλη εγκατεστηµένα στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών µελών.


Άρθρο   4

Ίδρυση  του  ΕΟΕΣ

1.      Η απόφαση για την ίδρυση ΕΟΕΣ λαµβάνεται µε πρωτοβουλία των προτιθεµένων µελών του.

2.       Κάθε  προτιθέµενο µέλος:

α) γνωστοποιεί στο κράτος µέλος, δυνάµει του δικαίου του οποίου έχει συσταθεί, την πρόθεσή του να συµµετάσχει σε έναν ΕΟΕΣ, και

β) αποστέλλει στο εν λόγω κράτος µέλος αντίγραφο της προτεινόµενης σύµβασης και του προτεινόµενου καταστατικού που µνηµονεύονται στα άρθρα 8 και 9.

3.    Μετά τη γνωστοποίηση δυνάµει της παραγράφου 2 από προτιθέµενο µέλος, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εγκρίνει, λαµβανοµένης υπόψη της συνταγµατικής του δοµής, τη συµµετοχή του προτεινόµενου µέλους στον ΕΟΕΣ, εκτός εάν κρίνει ότι η συµµετοχή αυτή δεν είναι σύµφωνη µε τον παρόντα κανονισµό, ή το εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών και των καθηκόντων του προτιθεµένου µέλους, ή ότι η συµµετοχή αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή δηµόσιας πολιτικής του εν λόγω κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος µέλος κοινοποιεί την αιτιολόγηση της άρνησής του.

Το κράτος µέλος, κατά κανόνα, λαµβάνει την απόφασή του εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής παραδεκτής αίτησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

Κατά τη λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του προτιθέµενου µέλους στον ΕΟΕΣ, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τους εθνικούς τους κανόνες.

4.     Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που παραλαµβάνουν τις γνωστοποιήσεις και τα έγγραφα της παραγράφου 2.

5.    Τα µέλη εγκρίνουν τη σύµβαση που προβλέπει το άρθρο 8 και το καταστατικό που προβλέπει το άρθρο 9, µη παρεκκλίνοντας από την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου έγκριση των κρατών µελών.

6.    Κάθε τροποποίηση της σύµβασης και κάθε ουσιώδης τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνονται από τα κράτη µέλη µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ουσιώδεις τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται όσες συνεπάγονται, αµέσως ή εµµέσως, την τροποποίηση της σύµβασης.(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής (ΕΕL  333  της  20.12.2005,  σ.  28).

Άρθρο   5

Κτήση νοµικής προσωπικότητας και δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

1.    Το καταστατικό που προβλέπει το άρθρο 9 και ενδεχόµενες µεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταχωρίζονται ή/και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα από την ηµεροµηνία της καταχώρισης ή της δηµοσίευσης, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη. Τα µέλη ενηµερώνουν τα οικεία κράτη µέλη και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη σύµβαση και µε την καταχώριση ή/και δηµοσίευση του καταστατικού.


2.    Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την καταχώριση ή/και δηµοσίευση του καταστατικού, αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηση για τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσης σχετικά µε την ίδρυση του ΕΟΕΣ, η οποία περιέχει το όνοµα, τους στόχους, τα µέλη και την καταστατική του έδρα.


Άρθρο   6

Έλεγχος  της  διαχείρισης  δηµοσίων  κεφαλαίων

1.     Ο έλεγχος της διαχείρισης δηµόσιων κεφαλαίων από τον ΕΟΕΣ οργανώνεται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. Το κράτος µέλος στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ υποδεικνύει την αρµόδια για το έργο αυτό αρχή, πριν εγκρίνει τη συµµετοχή στον ΕΟΕΣ δυνάµει του άρθρου 4.

2.    Εφόσον απαιτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, οι αρχές του κράτους µέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθµίσεις, ώστε οι προσήκουσες αρχές στα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν τους ελέγχους στο έδαφός τους για τις πράξεις του ΕΟΕΣ που εκτελούνται σε εκείνα τα κράτη µέλη και να ανταλλάσσουν όλες τις προσήκουσες πληροφορίες.

3.    Όλοι οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.

4.    Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 1, 2 και 3, όταν τα καθήκοντα ΕΟΕΣ που περιλαµβάνονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο ή δεύτερο εδάφιο, αφορούν δράσεις τις οποίες συγχρηµατοδοτεί η Κοινότητα, εφαρµόζεται η σχετική νοµοθεσία περί ελέγχου των κεφαλαίων που χορηγεί η Κοινότητα.

5.    Το κράτος µέλος στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα ενηµερώνει τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη όσον αφορά τις τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.


Άρθρο   7

Καθήκοντα

1.    Ο ΕΟΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν τα µέλη του σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Τα καθήκοντά του ορίζονται από τη σύµβαση που συµφωνείται από τα µέλη του, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 8 του παρόντος κανονισµού.

2.    Ο ΕΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, τα οποία περιορίζονται στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας για την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και καθορίζονται από τα µέλη του, µε βάση ότι όλα τα καθήκοντα εµπίπτουν στην αρµοδιότητα κάθε µέλους δυνάµει της εθνικής του νοµοθεσίας.

3.    Συγκεκριµένα, τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ περιορίζονται πρωτίστως στην εφαρµογή προγραµµάτων ή έργων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου ή/και του Ταµείου Συνοχής.

Ο ΕΟΕΣ µπορεί να διεξάγει άλλες συγκεκριµένες δράσεις εδαφικής συνεργασίας µεταξύ των µελών του και στο πλαίσιο του στόχου του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, µε ή χωρίς οικονοµική συνεισφορά της Κοινότητας.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τα καθήκοντα που µπορεί να εκτελεί ο ΕΟΕΣ χωρίς κοινοτική οικονοµική συνεισφορά ωστόσο, τα καθήκοντα αυτά θα καλύπτουν τουλάχιστον τις δράσεις συνεργασίας που απαριθµούνται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.   1080/2006.

4.    Τα καθήκοντα που αναθέτουν στον ΕΟΕΣ τα µέλη του δεν αφορούν την άσκηση δηµόσιας εξουσίας και αρµοδιοτήτων που αποσκοπούν στη διασφάλιση των γενικών συµφερόντων του κράτους ή άλλων δηµοσίων αρχών, όπως είναι οι αστυνοµικές και κανονιστικές εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική.

5.    Τα µέλη του ΕΟΕΣ µπορούν να αποφασίζουν οµόφωνα να αναθέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων του σε ένα εκ των µελών.


Άρθρο   8

Σύµβαση

1.     Ο ΕΟΕΣ διέπεται από σύµβαση την οποία συνάπτουν οµοφώνως τα µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 4.

2.     Στη  σύµβαση  διευκρινίζονται:

α) η επωνυµία του ΕΟΕΣ και η έδρα του, η οποία βρίσκεται σε κράτος µέλος βάσει της νοµοθεσίας του οποίου έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα από τα µέλη

β) η έκταση του εδάφους στην οποία ο ΕΟΕΣ µπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του

γ) ο συγκεκριµένος στόχος και τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις της λύσης του

δ) ο  κατάλογος  των  µελών  του

ε) το εφαρµοστέο δίκαιο για την ερµηνεία και εφαρµογή της σύµβασης, το οποίο είναι το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα

στ) οι κατάλληλες ρυθµίσεις για την αµοιβαία αναγνώριση, µεταξύ άλλων, όσον αφορά τα ζητήµατα του δηµοσιονοµικού ελέγχου, και

ζ) οι διαδικασίες τροποποίησης της σύµβασης, που πρέπει να συνάδουν προς τις υποχρεώσεις εκ των άρθρων 4 και 5.

Άρθρο   9

Καταστατικό

1.    Το καταστατικό του ΕΟΕΣ εγκρίνεται οµόφωνα από τα µέλη του µε βάση τη σύµβαση.

2.    Το καταστατικό του ΕΟΕΣ περιέχει τουλάχιστον όλες τις διατάξεις της σύµβασης καθώς και τα ακόλουθα:

α)  τις διατάξεις λειτουργίας των οργάνων και τις αρµοδιότητες του ΕΟΕΣ, καθώς και τον αριθµό εκπροσώπων των µελών στα αρµόδια όργανα

β)  τις  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  του  ΕΟΕΣ

γ)  τη  γλώσσα  ή  τις  γλώσσες  εργασίας

δ)  τις ρυθµίσεις για τη λειτουργία του, ιδίως όσον αφορά τη διοίκηση του προσωπικού, τις διαδικασίες πρόσληψης και τη φύση των συµβάσεων του προσωπικού

ε)  τις ρυθµίσεις που διέπουν τις οικονοµικές συνεισφορές των µελών, τους εφαρµοστέους λογιστικούς κανόνες και κανόνες περί προϋπολογισµού, µεταξύ άλλων επί οικονοµικών θεµάτων, εκάστου των µελών του σε σχέση µε τον ΕΟΕΣ

στ) τις ρυθµίσεις για την ευθύνη των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2

ζ)  τις αρχές που είναι αρµόδιες για τον διορισµό ανεξαρτήτων εξωτερικών ελεγκτών και

η)  τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού, που πρέπει να συνάδουν προς τις υποχρεώσεις εκ των άρθρων 4 και 5.


Άρθρο   10

Οργανωτική  δοµή  του  ΕΟΕΣ

1.    Ο  ΕΟΕΣ  διαθέτει  τουλάχιστον  τα  ακόλουθα  όργανα:

α) τη συνέλευση, που αποτελείται από εκπροσώπους των µελών του

β) τον διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΕΟΕΣ και ενεργεί για λογαριασµό του.

2.    Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει πρόσθετα όργανα µε σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες.

3.    Ο ΕΟΕΣ φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του έναντι τρίτων, ακόµη και όταν οι πράξεις αυτές δεν εµπίπτουν στα καθήκοντα του ΕΟΕΣ.


Άρθρο   11

Προϋπολογισµός

1.    Ο ΕΟΕΣ καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισµό τον οποίο εγκρίνει η συνέλευση και περιλαµβάνει, ειδικότερα, κεφάλαιο για τις τρέχουσες δαπάνες και, εφόσον απαιτείται, κεφάλαιο για τις λειτουργικές δαπάνες.

2.    Η κατάρτιση των λογαριασµών του, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον απαιτείται, της συνοδευτικής ετήσιας έκθεσης, και ο έλεγχος και η δηµοσίευση των εν λόγω λογαριασµών διέπονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ).


Άρθρο   12

Εκκαθάριση,   αφερεγγυότητα,   παύση  πληρωµών  και  ευθύνη

1.     Όσον αφορά την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωµών και συναφείς διαδικασίες, ο ΕΟΕΣ διέπεται από τους νόµους του κράτους µέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα, εκτός εάν ορίζεται άλλως µε τις παραγράφους 2 και 3.


2.     Ο  ΕΟΕΣ  είναι  υπεύθυνος  για  τα  πάσης  φύσεως  χρέη  του.

Κατά το βαθµό που τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΟΕΣ δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί στις οικονοµικές του υποχρεώσεις, τα µέλη του φέρουν την ευθύνη για τα κάθε φύσεως χρέη του ΕΟΕΣ, το δε µερίδιο της ευθύνης εκάστου µέλους ορίζεται ανάλογα µε τη συνεισφορά του, εκτός εάν η εθνική νοµοθεσία βάσει της οποίας συνεστήθη το µέλος αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του µέλους αυτού. Οι τεχνικές ρυθµίσεις για την εν λόγω συνεισφορά ορίζονται µε το καταστατικό.


Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός µέλους ΕΟΕΣ είναι περιορισµένη λόγω της εθνικής νοµοθεσίας βάσει της οποίας συνεστήθη το µέλος, τα λοιπά µέλη µπορούν επίσης να περιορίσουν την ευθύνη τους µε το καταστατικό.

Τα µέλη µπορούν να προβλέπουν µε το καταστατικό ότι ευθύνονται, και µετά την απώλεια της ιδιότητας του µέλους του εν λόγω ΕΟΕΣ, για υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητες του ΟΕΣ κατά την περίοδο που ήσαν µέλη του.

Η    επωνυµία των ΕΟΕΣ των οποίων τα µέλη έχουν περιορισµένη ευθύνη περιλαµβάνει τον όρο «περιορισµένη ευθύνη».

Η    υποχρέωση δηµοσιότητας της σύµβασης, του καταστατικού και των λογαριασµών ΕΟΕΣ του οποίου τα µέλη έχουν περιορισµένη ευθύνη είναι τουλάχιστον ίση µε εκείνη που απαιτείται για άλλα είδη νοµικών οντοτήτων, τα µέλη των οποίων έχουν περιορισµένη ευθύνη και οι οποίες έχουν συσταθεί δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα.

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαγορεύουν την καταχώριση στο έδαφός τους ΕΟΕΣ, του οποίου τα µέλη έχουν περιορισµένη ευθύνη.

3.     Με την επιφύλαξη της οικονοµικής ευθύνης των κρατών µελών όσον αφορά κονδύλια που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής και χορηγούνται στον ΕΟΕΣ, δεν προκύπτει δυνάµει του παρόντος κανονισµού οικονοµική ευθύνη των κρατών µελών όσον αφορά ΕΟΕΣ του οποίου δεν είναι µέλη.Άρθρο   13

∆ηµόσιο  συµφέρον

Εφόσον ΕΟΕΣ πραγµατοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά παράβαση της νοµοθεσίας κράτους µέλους όσον αφορά τη δηµόσια πολιτική, τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία ή τη δηµόσια ηθική, ή κατά παράβαση του δηµοσίου συµφέροντος κράτους µέλους, αρµόδιος φορέας του εν λόγω κράτους µέλους µπορεί να απαγορεύει τη δραστηριότητα αυτή στο έδαφός του ή να απαιτεί από τα µέλη που συστάθηκαν βάσει του δικαίου του να αποχωρήσουν από τον ΕΟΕΣ, εκτός εάν ο ΕΟΕΣ πάψει τη δραστηριότητα αυτή.


Οι απαγορεύσεις αυτές δεν συνιστούν µέσο αυθαίρετου ή συγκεκαλυµµένου περιορισµού της εδαφικής συνεργασίας µεταξύ των µελών του ΕΟΕΣ. Είναι δυνατή η επανεξέταση της απόφασης του εν λόγω αρµόδιου φορέα από δικαστική αρχή.


Άρθρο   14

Λύση

1.    Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της σύµβασης σχετικά µε τη λύση, ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής που διαθέτει έννοµο συµφέρον, το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρχή του κράτους µέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ αποφασίζει τη λύση του ΕΟΕΣ, εάν διαπιστώσει ότι ο ΕΟΕΣ δεν συµµορφούται πλέον προς τις απαιτήσεις του άρθρου 1 παρά-γραφος 2 ή του άρθρου 7 ή, ειδικότερα, όταν οι ενέργειες του ΕΟΕΣ δεν συνάδουν προς τα καθήκοντα που καθορίζει το άρθρο 7. Το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια αρχή ενηµερώνουν όλα τα κράτη µέλη βάσει της νοµοθεσίας των οποίων συστάθηκαν τα µέλη του ΕΟΕΣ για οποιαδήποτε αίτηση λύσης του ΕΟΕΣ.

2.    Το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρχή µπορούν να τάξουν στον ΕΟΕΣ προθεσµία για θεραπεία της κατάστασης. Εάν ο ΕΟΕΣ δεν συµµορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια διοικητική αρχή αποφασίζει τη λύση του.


Άρθρο   15

∆ικαιοδοσία

1.     Τρίτοι οι οποίοι θεωρούν ότι ζηµιώνονται από πράξεις ή παραλείψεις ενός ΕΟΕΣ δικαιούνται να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους δικαστικώς.

2.     Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά µε τον παρόντα κανονισµό, για τις διαφορές στις οποίες εµπλέκεται ΕΟΕΣ εφαρµόζεται η κοινοτική νοµοθεσία περί δικαιοδοσίας. Για κάθε περίπτωση που δεν εµπίπτει στην εν λόγω κοινοτική νοµοθεσία, αρµόδια για την επίλυση των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα.

Αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 6 και του άρθρου 13, είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους του οποίου προσβάλλεται η απόφαση.

3.     Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τους πολίτες να ασκούν τα εθνικά συνταγµατικά τους δικαιώµατα για προσφυγή κατά δηµόσιων υπηρεσιών που είναι µέλη ΕΟΕΣ, όσον αφορά:

α) διοικητικές αποφάσεις σχετικά µε δραστηριότητες που ασκεί ο ΕΟΕΣ

β) την πρόσβαση στις υπηρεσίες στη γλώσσα τους, και γ) την πρόσβαση σε πληροφορίες.

Στις περιπτώσεις αυτές, αρµόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους βάσει του συντάγµατος του οποίου εκπηγάζει το δικαίωµα προσφυγής.Άρθρο   16

Τελικές  διατάξεις

1.     Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

Εφόσον το απαιτεί το εθνικό δίκαιο κράτους µέλους, το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να καταρτίζει πλήρη κατάλογο των καθηκόντων που έχουν ήδη τα µέλη ΕΟΕΣ κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1, που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου του εν λόγω κράτους µέλους, κατά το βαθµό που αφορά την εδαφική συνεργασία, εντός του κράτους µέλους αυτού.

Το κράτος µέλος ενηµερώνει αναλόγως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για κάθε διάταξη που θεσπίζεται δυνάµει του παρόντος άρθρου.

2.     Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την καταβολή τελών για την καταχώριση της σύµβασης και του καταστατικού τα τέλη αυτά δεν µπορούν, εντούτοις, να υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος.


Άρθρο   17

Έκθεση  και  ρήτρα  αναθεώρησης

Έως την 1η Αυγούστου 2011, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και, ενδεχοµένως, προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο   18

Έναρξη  ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρµογή έως την 1η Αυγούστου 2007, πλην του άρθρου 16 που τίθεται σε εφαρµογή από την 1η Αυγούστου
2006.


Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.


Στρασβούργο,   5  Ιουλίου  2006.

Για   το  Ευρωπαϊκό   Κοινοβούλιο                                         Για   το  Συµβούλιο
         Ο   Πρόεδρος                                                                    Η  Πρόεδρος
J.   BORRELL   FONTELLES                                                            P.  LEHTOMÄKI