Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

To Πανεπιστήμιο Πειραιώς  είναι πολύ γνωστό για την  παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , με κύριους πυλώνες τη  διεθνοποίηση ,  αριστεία  του Ιδρύματος , την έρευνα και την καινοτομία. Ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής , Ναυτιλία , Πληροφορική 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με έντονη παρουσία και κύρος στο διεθνή επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο, παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987 .Το 2007  έχει λάβει το διευρυμένο ΠΑνεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS (Erasmus Extended University Charter 31704-ERP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE) συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, KA103, & KA107 Διεθνή Κινητικότητα. Συντόνιζει τον μοναδικό Ομιλο  Ελληνικων Πανεπιστημίων  στον Ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + , Διεθνή κινητικότητα  Εφαρμόζει τη Διαδικασία της Bologna.

Συμμετέχει σε  πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα  και ερευνητικά προγράμματα ως Συντονιστής ή ως εταίρος. (π.χ. Jean Monnet Programme  ( κατέχει 3 Εδρες Jean Monnet Chair  ,ERASMUS +, HORIZON ,  προγράμματα για την  ανάπτυξη καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας κτλ.

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο βασίζεται σε δύο μεγάλους πυλώνες: α) τον πυλώνα της Επιτροπής Ερευνών και ειδικώς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και β) τον πυλώνα στο πλαίσιο της συνδυασμένης διδασκαλίας και έρευνας κάθε Τμήματος των Σχολών του Πανεπιστημίου.  

Διαθέτει προγράμματα σπουδών  στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής , Ναυτιλία , Πληροφορική ,Ειδικά στη Ναυτιλία διαθέτει  προγράμματα σπουδών σε όλους τους κύκλους σπουδών με κυριο στρατηγικό στόχο να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη γαλάζια ανάπτυξη και τη βιώσιμη ναυτιλία. Ασχολείται με καινοτόμες προσεγγίσεις ανάπτυξης, φιλικές προς το περιβάλλον και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές καθώς και με μοντέλα διαχείρισης που ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες περιβαλλοντικών κινδύνων, κινδύνων ασφάλειας και ασφάλειας που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.