LHO, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Τοπικού Παρατηρητηρίου Υγείας: για το κοινό καλό και τη βιωσιμότητα των πόλεων και των κοινοτήτων

LHO, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Τοπικού Παρατηρητηρίου Υγείας: για το κοινό καλό και τη βιωσιμότητα των πόλεων και των κοινοτήτων

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υπεράσπιση της υγείας (να σταματήσει η ακραία πίεση στο σύστημα υγείας, όπως ο Covid 19, να μην εξυπηρετεί άλλους ασθενείς που πάσχουν από άλλες χρόνιες και σοβαρές ασθένειες, και να αναδειχθεί ο ρόλος των ενεργών πολιτών), με την τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργεί ως κύριος αποδέκτης και εκφραστής, με την ενεργό συμμετοχή και δράση των πολιτών. Στόχος του έργου είναι η συμμετοχή των κοινοτήτων μέσω ενός Τοπικού Παρατηρητηρίου Υγείας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών (ECDC), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), το Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Μεσογειακό Δίκτυο Συνελεύσεων Πολιτών παρείχαν συνέργειες και ανατροφοδότηση.Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει μια συμμετοχική πλατφόρμα διαλόγου, διαβούλευσης και δημοκρατικής συμμετοχής των Δήμων, των επαγγελματιών υγείας, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στο σοβαρό και πολύπλοκο ζήτημα της υγείας. Η δημόσια υγεία είναι η τέχνη και η επιστήμη της πρόληψης των ασθενειών, της προαγωγής της υγείας και της παράτασης της ζωής των ανθρώπων. Παρόλο που η δημόσια υγεία αποτελεί το θεμέλιο της προστασίας και της βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας, η πανδημία Covid-19 ανέδειξε τη σημασία της. Η πανδημία ανέδειξε την έλλειψη προσεγγίσεων "από κάτω προς τα πάνω" εκτός από την παραδοσιακή προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω".


Ωστόσο, το περιβάλλον στο οποίο εμείς και τα παιδιά μας μεγαλώνουμε, αναπτύσσουμε κοινωνικές σχέσεις και διαμορφώνουμε τα σπίτια, τις γειτονιές και τις πόλεις μας έχει αντίκτυπο στο επίπεδο της υγείας και της ποιότητας ζωής μας.


Απαιτείται λοιπόν ένας ολιστικός τρόπος σκέψης για την υγεία του ατόμου, της οικογένειας και του πληθυσμού, με τρόπο κατανοητό και συμμετοχικό. Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο υγείας ενός ατόμου: Περιβαλλοντικοί, κλιματικοί, αρχιτεκτονικοί, διατροφικοί, πολιτιστικοί (μειονότητες, ευάλωτες ομάδες κ.λπ.), επιχειρηματικοί - εμπορικοί, συνθήκες διαβίωσης, ποιότητα ζωής, εκπαίδευση και κατάρτιση, οικονομικοί (π.χ. ευημερία, φτώχεια).


Ηλικία Ιατρική (ιατρική περίθαλψη - λοιμώξεις - επιδημίες)


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράση με τους εξής τρόπους: α) σε τοπικό επίπεδο, μέσω πρωτοβουλιών και συνεργασιών, θα διερευνηθεί και θα καθοριστεί η έννοια του "υγιούς τόπου" (πόλη/αγροτική περιοχή), η σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και των ευπαθών ομάδων, οδηγώντας στην προώθηση ολοκληρωμένων δράσεων και πολιτικών υγείας, β) σε υπερτοπικό επίπεδο, θα διερευνήσει, θα αξιολογήσει και θα συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υγεία.Το νέο ευρωπαϊκό BAUHAUS, η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με το ευρωπαϊκό Green Deal μέσω της συμμετοχικής και συνδημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Η προσέγγισή της σε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα συνδέεται επίσης με μια ολιστική και συστημική προσέγγιση της ανθρώπινης υγείας. Απαιτούνται νέες λύσεις για την αντιμετώπιση και την καλύτερη αντιμετώπιση παγκόσμιων, αλλά κυρίως τοπικών, ζητημάτων υγείας. Οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις συν-σχεδιασμού που περιλαμβάνουν τους πολίτες μαζί με τους εμπειρογνώμονες και τους επαγγελματίες είναι ζωτικής σημασίας.


για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.localhealthobservatory.eu/gr/index.php

*Αυτός ο <ιστοχώρος> συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του < ΕΟΕΣ Αμφικτυονία > και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.