Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, διαθέτοντας καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις και άκρως καταρτισμένο προσωπικό. Το ΙΤΕ, παρέχοντας ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας καθώς και με την σηματνική κοινωνιο-οικονομική συνεισφορά του, θεωρείται ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΕΥΜ) του ΙΤΕ, ειδικεύεται στην έρευνα υπολογιστικών προσομοιώσεων και στον έλεγχο περιβαλλοντικών, μηχανολογικών και φυσιολογικών διεργασιών. Η προτεραιότητα του ΙΕΥΜ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων για τη μοντελοποίηση και την επίλυση σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων, καθώς και η παροχή ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα, στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία. Οι τρέχουσες και μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΕΥΜ καλύπτουν τα πεδία της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής, των  Κλιματικών ερευνών, των Γεωπληροφοριών, της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Έρευνας, της Θαλάσσιας Ακουστικής, της επεξεργασίας εικόνας και των εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης. Η προβολή του ΙΕΥΜ στη σχετική ερευνητική κοινότητα της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως είναι μεγάλη, ενώ είναι διαπιστευμένη μέσω πλήθους συνεργασιών με επιφανή ερευνητικά ινστιτούτα και από την αξιοσημείωτη συμμετοχή σε χρηματοδοτήσεις, περιλαμβανομένων συμμετοχών σε πολλά προγράμματα Η2020. 

Ακολουθώντας την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα παράκτια και θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα, το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Ερευνάς (Coastal & Marine Research Laboratory, CMRL) ιδρύθηκε το 2006. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται, αλλά δεν περιορίζονται, στην ολοκληρωμένη μελέτη του παράκτιου περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικό, χερσαίο και θαλάσσιο), με την προσδοκία να αναπτύξει σύγχρονη επιστημονική έρευνα για την κατανόηση της υδροδυναμικής και της γεωμορφολογίας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περαιτέρω ανάπτυξη της μοντελοποίησης των σχετικών διεργασιών. Αυτό το επιτυγχάνει με τη συλλογή δεδομένων ακριβείας, αλλά και πυκνών συνόλων δεδομένων για το χώρο και το χρόνο, τα οποία επεξεργάζονται με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης. Τα μεγάλα σύνολα δεδομένων που επεξεργάζεται το εργαστήριο χρειάζονται την ανάπτυξη έξυπνων τεχνικών αφομοίωσης που αυξάνουν την ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μοντέλων. Ειδικές εφαρμογές που αναπτύσσει το εργαστήριο αφορούν την εκτίμηση κινδύνου και την ανάπτυξη και προσαρμογή στην ανθεκτικότητα, από τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους στην παράκτια ζώνη, τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της θαλάσσιας ρύπανσης, τη σύζευξη των διεργασιών αλληλεπίδρασης χέρσου - θάλασσας - αέρα με τη χρήση συνδυασμένων μεθόδων επιτόπιων μετρήσεων και αριθμητικών μοντελοποιήσεων, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη. Ακόμα στο εργαστήριο γίνεται επεξεργασία και αρχειοθέτηση δεδομένων για τις παράκτιες περιοχές σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και ανάπτυξη μεθόδων αντιστροφής για την ανάκτηση δομής και σύνθεσης του θαλάσσιου πυθμένα από ακουστικά δεδομένα. 

Το CMRL έχει συμμετάσχει σε αρκετά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα με συνεργασίες με σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Επιπλέον, το CMRL συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Κρήτης και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το CMRL είναι μέλος του δικτύου MONGOOS, του κονσορτιουμ προγραμματιστών του MEDSLIK-II, των ευρωπαϊκών (ERIHS) και εθνικών (HELLAS-CH) υποδομών Πολιτισμικής Κληρονομιάς.  Στα σχετικά ερευνητικά προγράμματα του CMRL περιλαμβάνονται τα: 

SMARTOURISM, ανάπτυξη μετεωρολογικών, βιοκλιματικών και ωκεανογραφικών συστημάτων για τουριστικές εφαρμογές, χρηματοδοτήσεις NRSF, EU, 2019-2022.

COASTAL CRETE, υπηρεσίες παράκτιων προβλέψεων υψηλής ανάλυσης για τη περιοχή της Κρήτης, Adam Platform, Mercator Ocean, 2019-2021.

HERACLES-HEritage Resilience Against CLimate Events on Site, H2020-DRS-11-2015, 2017-19. 

ODYSSEA-Επιχειρισιακό δίκτυο ενοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για τη Μεσόγειο θάλασσα, H2020-BG-12-2016, 2017-2021. 

DECATASTROPHZE: Χρήση SDSS και MCDA για τη προετοιμασία σε περίπτωση καταστροφής ή για το σχεδιασμό πολλαπών κινδύνων, DG ECHO 2015, 2016-17. 

CLIMATOURISM: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο περιβάλλον σε σχέση με τον τουριστικό σχεδιασμό, μετα-διδακτορικές υποτροφίες 2010, ελληνικό Υπουργείο Εκπαίδευσης, 2012-14. 

AKTAIA: Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη ποσοτικοποίηση και την διαχείρηση των επιπτώσεων της κλιμαιτκής αλλαγής στις ανατολικές ακτές της Κρήτης, συνεργασία GSRT, 2011-14. 

POSEIDON: Earthquake followed by tsunami in Mediterranean Sea, DG Environment, EU FP6, 2009-2011.

 TRANSFER: Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region, STREP, EU FP6, 2006-2008.

 BEACHMED-e: La gestion stratégique de la défense des littoraux pour un développement soutenable des zones côtières de la Méditerranée, INTERREG IIIC Zone Sud, 2006-2008.

Στον εξοπλισμό του CMRL, εντάσσονται τρεις μετεωρολογικοί σταθμοί DAVIS Vantage Pro2 Plus, οι  οποίοι είναι εύχρηστοι και μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στο εκάστοτε περιβάλλον μετρήσεων,  κάνοντάς τους ένα ιδανικό εργαλείο για εκστρατείες που απαιτούν ακριβείς μετρήσεις. Οι αισθητήρες τους λαμβάνουν δεδομένα  που αφορούν την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου,τη βροχόπτωση, τη θερμοκρασία, την υγρασία καθώς και τον δείκτη UV και την ηλιακή ακτινοβολία. Στον εξοπλισμό τους περιλαμβάνεται ένα Drone και ένα ROV (mini Grardian), εξοπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες LASER και Cyngus και όργανα για δειγματοληψίες νερού και ιζήματος. Επιπλέον το CMRL διαθέτει φορητούς αισθητήρες κυμμάτων και παλληριών, σόναρ πλευρικής σάρωσης και εξοπλισμό καταδύσεων.