Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ''Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία'' και Ε.Ε.Τ.Α.Α

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ''Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία'' και Ε.Ε.Τ.Α.Α

Η συνεργασία, η οποία συμφωνείται με το παρόν, αποβλέπει στην αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία», με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της «Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης»...

Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία
« Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία –
Δίκτυο Αδελφοποιημένων πόλεων και περιοχών της Μεσογείου» και της
Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
 
Άρθρο 1
 
Προοίμιο
 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία» αποτελεί Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, έχει δε, συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με τη διάταξη του άρθρου 22 του ν.3613/2007, με σκοπό την ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα μέλη του Ομίλου.
 
Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε, αποτελεί νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει συσταθεί σε εκτέλεση του άρθρου 16 του ν.1518/1985, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σκοπό την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων, στα οποία οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν ή τα οποία ιδρύουν.
 
Τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αμοιβαίως αποδέχονται δια των εκπροσώπων τους, να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας για την εκπλήρωση του σκοπού του Ομίλου, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 
Άρθρο 2
 
Σκοπός της Συνεργασίας
 
Η συνεργασία, η οποία συμφωνείται με το παρόν, αποβλέπει στην αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία», με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της «Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης».
 
Άρθρο 3
 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
 
 
Με το παρόν μνημόνιο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υπόσχεται να αναλάβει:
 
α) τον σχεδιασμό επιμορφωτικών συναντήσεων των μελών του « Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»,
β) τη διεξαγωγή έρευνας για τις ανάγκες κατάρτισης ή και επιμόρφωσης μελών του Ομίλου και καθορισμό των θεμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο των επιμορφωτικών συναντήσεων,
γ) τη παροχή υποστήριξης, με τη διάθεση επιστημονικού προσωπικού, αλλά και με την παροχή υποστήριξης μέσω των Υπηρεσιών της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ειδικότερα σε εκτέλεση του όρου αυτού, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υπόσχεται να παράσχει υποστήριξη στον Όμιλο μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες για θέματα σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
δ) τη συμμετοχή σε ομάδες εμπειρογνωμόνων ή επιστημονικών επιτροπών με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο υπόσχεται να διαθέσει σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από τον Όμιλο.
ε) τη συμμετοχή κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνονται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ. - Αμφικτυονία», εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από την Αστική Εταιρία και μόνο για τα προγράμματα στα οποία θα υπάρχει από αυτή σχετικό αίτημα.
 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ε.Ο.Ε.Σ. - Αμφικτυονία» υπόσχεται δια του εκπροσώπου της:
α) να ενημερώνει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τα προγράμματα ή τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, ώστε να τυγχάνει της απαραίτητης έγκαιρης υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης,
β) να ενημερώνει έγκαιρα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για θέματα, τα οποία απαιτούν τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας, ώστε η ΕΕΤΑΑ να επιλαμβάνεται έγκαιρα των θεμάτων, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη συνεργασία, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος,
γ) να καλύπτει τα έξοδα των επιστημόνων, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον Όμιλο στα ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα.
 
Άρθρο 4
 
Διάρκεια
 
Η συνεργασία αυτή προτείνεται να διαρκέσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
 
Άρθρο 5
 
Ειδική ρύθμιση
 
Συμφωνείται ρητά, ότι εφόσον καθίσταται αναγκαίο, είναι δυνατόν να υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις, στις οποίες θα εξειδικεύεται ο τρόπος συνεργασίας για συγκεκριμένο αντικείμενο και θα καθορίζεται η αμοιβή της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
 
Άρθρο 6
 
Εκπροσώπηση.
 
Το μνημόνιο αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
 
 
Για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία                 Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
            «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία»                                                           
 
 
 
 
                  Δημήτρης Αργιανάς                               Ιωάννης Γκογκοζώτος                             
                       Πρόεδρος Δ.Σ.                                   Διευθύνων Σύμβουλος