Ενημερωτική Συνάντηση URBACT III και ESPON

Ενημερωτική Συνάντηση URBACT III και ESPON

Διοεγάνωση: Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασια με τθ Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργαςίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

 παρακαλώ πατήστε εδώ και δείτε την σχετική προσκληση

παρακαλώ πατήστε εδώ και δείτε τις σχετικές παρουσιάσεις (παρουσίαση 1, παρουσίαση 2)