PRISSM: Newsletter #3

PRISSM: Newsletter #3

Στους έξι μήνες που μεσολάβησαν από το προηγούμενο Newsletter του PRISSM υλοποιήθηκαν αρκετές από τις βασικές δράσεις του προγράμματος, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσής του.

Στους συμμετέχοντες δήμους πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και εργαστήρια με στόχο να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έννοια της ολοκλήρωσης και να σχεδιαστούν σχετικές δράσεις για το μέλλον.

Βασισμένη στο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και στις πρώτες αυτές πιλοτικές εκπαιδευτικές δράσεις των δήμων, η ΕΕΤΑΑ, συντονιστής του προγράμματος, προετοίμασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης που έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί.

Σε αυτή την Έκδοση
Ε-Trikala - Δεύτερο workshop, 10 -11 Νοεμβρίου 2014
Στις 10 και 11 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε το δεύτερο σεμινάριο του προγράμματος PRISSM στο δήμο Τρικκαίων. Κατά το πρώτο σεμινάριο (4-5/2/2014) είχε ζητηθεί από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους δομών του Δήμου που ασχολούνται με θέματα κοινωνικών υπηρεσιών να καταθέσουν τις πιθανές ελλείψεις που παρατηρούνται στον οργανισμό τους όσον αφορά στις υπηρεσίες, την απόδοση, τις συνθήκες εργασίας και την επικοινωνία, αλλά και να προτείνουν δράσεις ολοκλήρωσης που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ελλείψεις αυτές.
Για την πληρέστερη επεξεργασία των ιδεών που προτάθηκαν, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα ολοκλήρωσης:
(https://docs.google.com/forms/d/1WhWP7zMIV8dzZuOCiDm3M-luIyOm4IfSvdYfAisFC7I/viewform), μέσω της οποίας θα μπορούσαν να υποβληθούν προτάσεις αλλά και να αναζητηθούν συνεργάτες. Στη διάρκεια του δεύτερου σεμιναρίου έγιναν δύο δράσεις“brainstorming”.

Η πρώτη ήταν σε κλειστό κύκλο και συμμετείχαν σε αυτήν μόνο εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και της e-Trikala ΑΕ, οι οποίοι συζήτησαν την προοπτική δημιουργίας ενός Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το οποίο, θα ασχολείται και με τη σύνδεση και συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών με στόχο την από κοινού προώθηση και οργάνωση υπηρεσιών. Η δεύτερη δράση ήταν ανοικτού τύπου και στόχευε κυρίως στην ενίσχυση του εθελοντισμού: για το λόγο αυτό στη διάρκειά της έγινε παρουσίαση του νέου Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Τρικκαίων καθώς και του Μητρώου εθελοντών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προτείνουν εθελοντικές δράσεις που θα μπορούν να οργανωθούν στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους, τις οποίες μάλιστα θα σχεδιάσουν από κοινού με το Γραφείο Εθελοντισμού.

Στον δήμο Alytus πραγματοποιήθηκαν δύο workshop.
Το πρώτο τέλη Φεβρουαρίου- αρχές Μαρτίου (24 και 27/2, 3 και 4/3/2014). Συμμετείχαν σε αυτό εργαζόμενοι σε δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και σε άλλους φορείς. Οι θεματικές περιλάμβαναν:

  1. την προετοιμασία για την ολοκλήρωση των κοινωνικών υπηρεσιών,
  2. τις αλλαγές που θα πρέπει να επέλθουν στο χώρο της διοίκησης και της διαχείρισης ,
  3. το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ολοκλήρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών.


Κατά τη διάρκεια του workshop επιλέχτηκε ως ομάδα στόχος τα παιδιά, και ως πεδίο εφαρμογής το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Δήμου. Αναπτύχθηκε ένα βασικό σχέδιο δράσης της πιλοτικής εφαρμογής και διερευνήθηκε η βούληση άλλων παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών να συμμετάσχουν στην εφαρμογή των κοινωνικών υπηρεσιών που σχεδιάστηκαν. Συζητήθηκαν επίσης οι οργανωτικές αλλαγές που κάθε πάροχος θα έπρεπε να πραγματοποιήσει για να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο του. Επίσης συζητήθηκαν και θέματα διαχειριστικά.

Μέσα από το workshop δημιουργήθηκε ένα προκαταρκτικό σχέδιο για την ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών υπηρεσιών στο υπάρχον δίκτυο.

Τους επόμενους μήνες πραγματοποιήθηκαν επιλεγμένες δράσεις, που περιλάμβαναν συναντήσεις των παιδιών με επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων που απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών (είτε στο ίδιο το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ή και σε υπηρεσίες του δήμου) τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν με τρόπο διαδραστικό διάφορα πράγματα χρήσιμα για τη ζωή των ενηλίκων και τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μεταξύ άλλων οι θεματικές ενότητες περιλάμβαναν εξοικείωση με τις υπηρεσίες Υγείας, με το χώρο της αισθητικής, της εστίασης, της διαφήμισης, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της άθλησης και της αυτοάμυνας, καθώς και της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης κινδύνων. Τέλος, στο διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου προσφέρθηκαν στα παιδιά μαθήματα θεατρικής αγωγής.

Η παρουσίαση του δεύτερου workshop θα ακολουθήσει στο επόμενο, και τελευταίο, newsletter.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από το πρώτο workshop, το οποίο παρουσιάστηκε στο 2ο newsletter, διερευνήθηκαν οι κοινωνικές ανάγκες, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διεργασίες του δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η τελική δράση παρέμβασης (project) που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της ολοκλήρωσης, είχε τον τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε παιδιά απόρων οικογενειών, ηλικίας δημοτικού σχολείου που κινδυνεύουν με σχολική διαρροή και κοινωνική περιθωριοποίηση». Η διαμόρφωση και υλοποίηση των πρώτων ενεργειών του σχεδίου δράσης για το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2014 περιλάμβαναν:

  • Τον εντοπισμό των παιδιών δημοτικού σχολείου που προέρχονται από άπορες οικογένειες του δήμου και διατρέχουν κίνδυνο σχολικής διαρροής και κοινωνικής περιθωριοποίησης. Για τον εντοπισμό αυτό συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικές φορείς και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
  • Την εκτίμηση των προβλημάτων των παιδιών και των αναγκών τους, με βάση τις πληροφορίες των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών επιστημόνων που ήλθαν σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Στις αρχές Ιουνίου ολοκληρώθηκαν οι πρωταρχικές αυτές ενέργειες και οργανώθηκε συνάντηση με την ομάδα των εκπαιδευομένων του προγράμματος, προκειμένου οι υποστηρικτικές ενέργειες να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες κάθε οικογένειας και ειδικότερα κάθε παιδιού μέσα από τη διασύνδεση των δημοτικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, έγιναν νέες επαφές με υπηρεσίες του δήμου που πιθανώς μπορούσαν να συμβάλουν σε θέματα οικονομικών εκκρεμοτήτων των οικογενειών, αστικοδημοτικής τακτοποίησης κλπ, καθώς επίσης και με δημόσιους φορείς εκπαίδευσης και υγείας, αλλά και με χορηγούς του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη ανάλογων αναγκών.

Δεύτερο workshop, 19-23 Ιουνίου 2014

Η δεύτερη φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών σχεδιάστηκε με σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των κοινωνικών υπηρεσιών και των εθελοντών που εμπλέκονταν στην πιλοτική δράση και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου 2014.

Η πρώτη ημέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκίνησε με την παρουσίαση της πιλοτικής δράσης και του προφίλ των παιδιών και των οικογενειών. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και τον ρόλο της οικογένειας σε αυτήν. Τη δεύτερη μέρα δόθηκε έμφαση στην εμπειρία των εθελοντών από την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν η ενδοοικογενειακή βία και η ενδοσχολική βία. Την τρίτη ημέρα η κ. Κατσούλη και το προσωπικό του δήμου που συμμετέχει στην πιλοτική δράση συζήτησαν ιδέες και προτάσεις για την συνέχεια της πιλοτικής δράσης.

Αναλυτικότερη παρουσίαση της δράσης θα ακολουθήσει στο 4ο και τελευταίο newsletter.

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος εξ αποστάσεως κατάρτισης σε ζητήματα ολοκλήρωσης κοινωνικών υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχεται δωρεάν, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες με παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Η γλώσσα του προγράμματος είναι τα αγγλικά και απευθύνεται σε επαγγελματίες που απασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τμήματα και διευθύνσεις που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και πολιτικών.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Εισαγωγή στην Ολοκλήρωση, Αναδυόμενοι κίνδυνοι και ευκαιρίες της στρατηγικής ολοκλήρωσης, Ανάλυση Αναγκών, Διευθέτηση της σχετικής με την Ολοκλήρωση Αναδιοργάνωση, Παραδείγματα και Μελέτες Περίπτωσης.

Υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι αιρετοί και εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση (διευθυντικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό) σε διευθύνσεις/ τμήματα, αλλά και σε νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που εποπτεύονται από την ΤΑ.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δυο κύκλοι αιτήσεων, ενώ ο τρίτος κύκλος λήγει στις 20/12/2014. Το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο, μέσα από την ιστοσελίδα του Έργου, www.prissm-eu.com, όπου μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.
Συνέδριο και Τελική Συνάντηση

Στις 18 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα το συνέδριο του προγράμματος στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Πλάκα (Αθήνα) και στις 19 Δεκεμβρίου η τελική συνάντηση των εταίρων για το επίσημο κλείσιμο και την αποτίμηση του προγράμματος στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Εργου.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.