PRISSM: Newsletter #1

PRISSM: Newsletter #1

Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού των Δήμων - Μοχλός για την Τοπική Ανάπτυξη

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η ομάδα των εταίρων του προγράμματος  PRISSM σας καλωσορίζει στο πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος. Συνολικά τέσσερα ενημερωτικά φυλλάδια θα εκδοθούν στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, με στόχο να παρέχουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα, με τις τρέχουσες και επικείμενες δράσεις του καθώς και με τα παραδοτέα, προσφέροντας μια λεπτομερή επισκόπηση όλων των επιτευγμάτων.

Kατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν υποστεί βαθιές μεταρρυθμίσεις με στόχο να περιοριστούν τα κόστη, να γίνουν πιο συντονισμένες οι παροχές και να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερο οι ανάγκες των χρηστών. Τα συμπεράσματα του προγράμματος  CARMEΝ κατέδειξαν ότι οι χωριστές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν πάντοτε τους χρήστες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ολοκλήρωση (integration) είναι η λέξη-κλειδί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί η εφαρμογή της στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.
Ως έννοια, η ολοκλήρωση έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο η εφαρμογή της κάθε άλλο παρά εύκολη φαίνεται να είναι. Οι δομές της στρατηγικής, η νομοθεσία και η χρηματοδότηση δεν ταιριάζουν με αυτό το πλαίσιο σκέψης και δράσης. Οι οργανισμοί βασίζονται σε συγκεκριμένη κατανομή της εργασίας και των αρμοδιοτήτων και οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται μέσα σε ένα σύστημα που επιβραβεύει την εξειδίκευση και τον κατακερματισμό. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενθάρρυνση της ολοκληρωμένης λειτουργίας μέσα σε ολόκληρο το φάσμα των τοπικών αρχών, έτσι ώστε να προσφέρονται στους εργαζόμενους νέοι ρόλοι, που αξιοποιούν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ενώ παράλληλα τους προσφέρουν αυξημένη ικανοποίηση από το επάγγελμα.

Σε αυτή την Έκδοση

Το πρόγραμμα PRISSM έχει θέσει ένα συγκεκριμένο σύνολο στόχων:

 • Να αναβαθμίσει τα προσόντα των επαγγελματιών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό των κοινωνικών δράσεων και στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Να βελτιώσει την ποιότητα του λειτουργικού συστήματος προγραμματισμού και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο δήμων (απλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, εξάλειψη των λαθών στην επικοινωνία, άρση των εμποδίων, περιορισμός της γραφειοκρατίας, αύξηση της επαγγελματικής ισχύος).
 • Να εξασφαλίσει καλύτερη χρήση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων εντός των τοπικών αρχών.
 • Να αναπτύξει οδηγίες για την άσκηση πολιτικής όσον αφορά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή διοικητικών μοντέλων των ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Να παράσχει κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που να ξεκινούν από τη βάση.
 • Συμβατική εκπαίδευση σε εθελοντική βάση  επάνω στην ολοκλήρωση, που θα απευθύνεται σε εργαζομένους των δήμων οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε συνδυασμό με εκπαιδευτική επίσκεψη για ορισμένους από τους εργαζομένους αυτούς.
 • Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.
 • Πιλοτική εφαρμογή της ολοκλήρωσης εντός των δήμων που συμμετέχουν.
 • Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εργαζόμενους σε τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη.
 • Έκδοση Οδηγού Εφαρμογής του συστήματος.
Συναντήσεις

Εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα, 13/11/12

Εικ. 1: Εισαγωγική συνεδρία της εναρκτήριας συνάντησης στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα, 13-11-2012
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2012 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων καθώς και της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.


Η πρώτη αυτή συνάντηση στόχευε στο να θέσει τις βάσεις για την επιτυχία του προγράμματος. Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των εταίρων επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε διαχειριστικά και οικονομικά θέματα και τους κανόνες που τα διέπουν, καθώς και στην εξέλιξη του πλάνου εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε και συζητήθηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, η διάχυση του προγράμματος καθώς και η παρακολούθηση και το σχήμα επικοινωνίας εντός της ομάδας των εταίρων.


Δεύτερη συνάντηση στην Αθήνα, 4-7-2013

Εικ.2: Δεύτερη συνάντηση του προγράμματος PRISSM στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα, 4-7-2013

Η δεύτερη συνάντηση του PRISSM έλαβε χώρα στις 4 Ιουλίου 2013, και πάλι στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα, με στόχο να αποτιμήσει τα πρώτα βήματα της εφαρμογής του προγράμματος και να προγραμματίσει τα επόμενα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυτής συνάντησης το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των βασικών παραδοτέων και των δράσεων που είχαν ήδη ολοκληρωθεί και στη συζήτηση για τα μελλοντικά παραδοτέα και δράσεις.

 • Διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων σε κάθε δήμο που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Αγία Βαρβάρα, Alytus, Τρίκαλα)

Έπειτα από μια περίοδο εσωτερικής ενεργοποίησης και τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής, οι δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Τρικκαίων (μέσω του εταίρου E-Trikala) και Alytus σχημάτισαν τις λίστες των υποψηφίων εκπαιδευόμενων καθώς και τις μικρότερες λίστες όσων θα συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επίσκεψη.

 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους -Πανεπιστήμιο Reims

Η εκπαίδευση στις ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες περιλαμβάνει την υιοθέτηση μιας εκτεταμένης και εξελισσόμενης αντίληψης της ιεραρχίας των υπηρεσιών, που συνδυάζει την αλληλεγγύη και τη γνώση με μια κοινή παιδεία υπηρεσιών. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών της στρατηγικής ολοκλήρωσης και στην ανάλυση των διαφορετικών επιπέδων ολοκλήρωσης που οδηγούν από την αυτονομία στη συνένωση με διαφορετικά επιπεδα συντονισμού. Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των χρηστών αποτελεί επίσης κεντρικό σημείο της εκπαίδευσης.
Η διαχείριση της αναδιοργάνωσης που σχετίζεται με την ολοκλήρωση σημαίνει την υλοποίηση αλλαγής με ένα σύνολο ενεργειών που βασίζονται σε μια αυστηρή μεθοδολογία που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης, την εφαρμογή της, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και το ρόλο των ανθρωπίνων πόρων στη διαδικασία αυτή.

Τα βασικά ζητήματα που θίγει το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνουν:

 • Την έννοια, την αναγκαιότητα και τους στόχους της ολοκλήρωσης.
 • Την αξιολόγηση των κινδύνων και των δυνατοτήτων της στρατηγικής ολοκλήρωσης.
 • Την ανάλυση των διαφορετικών επιπέδων ολοκλήρωσης.
 • Τη δομημένη ανάλυση των αναγκών.
 • Τη θεωρητική προσέγγιση της διαχείρισης της αναδιοργάνωσης που σχετίζεται με την ολοκλήρωση.
 • Την παρουσίαση των προτάσεων δράσης και αναδιοργάνωσης και τις πολιτικές που διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες
 • Δράσεις προβολής και διάχυσης: E.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία

Η έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος PRISSM. Ο Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία έχει αναλάβει αυτήν την αρμοδιότητα. Μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με αποδέκτες του επικοινωνιακού υλικού, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 300 οργανισμούς, δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και δήμους τόσο στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  Μια ενημερωτική επιστολή έχει σταλεί σε όλους αυτούς τους παραλήπτες, ενώ δελτία τύπου και στις τέσσερις γλώσσες του προγράμματος (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Λιθουανικά) έχουν αποσταλεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στις αντίστοιχες χώρες. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο και στις τέσσερις γλώσσες ετοιμάζεται.

Επιπλέον, στις 5 Δεκεμβρίου 2012, ο Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία οργάνωσε μια ημέρα ενημέρωσης για τα μέλη του στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα PRISSM και οι παριστάμενοι υποσχέθηκαν ότι θα συμμετάσχουν ενεργά στο μέλλον.
Τέλος,  ο Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία πήρε την πρωτοβουλία να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα PRISSM μέσω του Δελτίου των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών.  Μπορείτε να δείτε τη σχετική δημοσίευση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
(τεύχος αρ. 38-39, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

Η βάση δεδομένων είναι ανοιχτή για όλους όσους θα ήθελαν να λαμβάνουν πληροφορίες για το πρόγραμμα. Παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος του παρόντος.
Εικ. 3: Το Δημαρχείο του ΜπέλφαστΕικ. 4: Ο γενικός διευθυντής του νοσηλευτικού τομέα στο NHSCT
Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βόρειο Ιρλανδία, 10-12/9, Northern Health and Social Care Trust

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο to Northern Health & Social Care Trust (NHSCT), στη Βόρειο Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου ως και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013. Επιπρόσθετα, η αποστολή της Αγίας Βαρβάρας ζήτησε μια ξεχωριστή συνάντηση η οποία διοργανώθηκε από το NHSCT στην Ballymena και αφορούσε στις υπηρεσίες της κοινότητας που αφορούν τα παιδιά, έλαβε δε χώρα την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η γεμάτη δραστηριότητες και δυναμική επίσκεψη στόχευε στο να εντρυφήσουν οι εταίροι του προγράμματος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας του NHSCT. Το σύστημα του NHSCT παρέχει στους ασθενείς έγκαιρη και υψηλής ποιότητας φροντίδα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος χωρίς να διπλασιάζονται  άσκοπα οι υπηρεσίες υγείας.

Από το  Δήμο  Αγίας Βαρβάρας συμμετείχαν οι: κα Αλεξάνδρα Φέγγη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Αθανασία Σιαπέρα, Επικεφαλής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών,  κα Φωτεινή Πετρογιάννη, υπεύθυνη για τις υπηρεσίες που αφορούν στους ηλικιωμένους, κος Δημήτρης Τσαταμπάς, Επικεφαλής του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κα Σπυριδούλα Μαρτίνου, υπάλληλος στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με μακρά εμπειρία και στις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Από το Δήμο Alytus συμμετείχαν οι: κα Aira Visockaite, Υποδιευθύντρια διοικητικών, υπεύθυνη για την κοινωνική μέριμνα, την ιατρική μέριμνα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την παιδεία, κος Kestutis Azuolas, Διευθυντής της δημοτικής διοίκησης, υπεύθυνος για όλη τη διοίκηση του δήμου καθώς και για τη συνεργασία με τους πολιτικούς, δηλαδή τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Ο τελευταίος επίσης είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας που είναι επιφορτισμένη με την προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας. Τέλος, συμμετείχε επίσης η κα  Adele Dimsiene, μέλος του δημοτικού συμβουλίου και υποδιευθύντρια της δημοτικής πολυκλινικής.

Από το Δήμο Τρικκαίων συμμετείχαν οι: κα Μαρία Μαυροματίδου (Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, Τμήμα προγραμματισμού και επίβλεψης της Κοινωνικής Πρόνοιας), κα Βασιλική Βόκα (Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), κα Μαρία-Ξένια Πλιάτσικα (Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Αστικών Εφαρμογών), κα Ευτυχία Γκαγκάτσιου (Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης -Δ.Ε.Κ.Α- Τρικάλων).

Την εκπαιδευτική επίσκεψη παρακολούθησαν εκ μέρους του συντονιστή φορέα (E.E.T.A.A.) οι κυρίες Βαλεντίνα Μπέλλου και Βάλια Πελεκάνου.Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής επίσκεψης

Πρώτη ημέρα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του εκπαιδευτικού ταξιδιού, η κα Marina Lupari επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην έννοια της ολοκλήρωσης και παρουσίασε ανθρώπους που έχουν διακριθεί υλοποιώντας καινοτομίες στο χώρο της ολοκλήρωσης, καθώς και ηγετικά στελέχη του NHSCT. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την επικεφαλής επίτροπο υπηρεσιών, κυρία  Deborah McCord, την επικεφαλής για την ολοκλήρωση στο νοσηλευτικό τομέα, κα Sadie Campbell και την επικεφαλής επίτροπο κοινωνικής μέριμνας για τους ηλικιωμένους κα Eileen Kennedy. Οι παριστάμενοι επίσης γνώρισαν και συνομίλησαν με βασικά ηγετικά στελέχη που  προάγουν τη στρατηγική “Μεταβάλλοντας τη Μέριμνά σας” για τη Βόρειο Ιρλανδία. Τέλος, στο κλείσιμο της ημέρας η ομάδα επισκέφθηκε διάφορα σημεία μέσα στο NHSCT.

Δεύτερη ημέρα

Κατά τη δεύτερη ημέρα οι συμμετέχοντας εργάστηκαν μαζί με καινοτόμους και βετεράνους του  Northern Ireland Single Assessment Tool (Εργαλείο “Απλής Αξιολόγησης” Βόρειας Ιρλανδίας). Οι παριστάμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν το σύστημα, να μάθουν από τους τοπικούς υπαλλήλους που το χρησιμοποιούν και να σκεφθούν πώς μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα απλής αξιολόγησης στις δικές τους περιοχές. Επιπλέον, στελέχη που υλοποιούν  επιτόπου την ολοκλήρωση είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους συμμετέχοντες.

Τρίτη ημέρα

Τέλος η 3η ημέρα επικεντρώθηκε σε παραδείγματα από το μοντέλο διαχείρισης περιπτώσεων του  NHSCT. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ηγετικά στελέχη που έχουν αναλάβει το ρόλο αυτό και να ακούσουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων σχετικά με το πώς η ολοκληρωμένη προσέγγιση κατόρθωσε να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στις εμπειρίες τους.
Την 4η ημέρα συμμετέχοντες από το δήμο Αγίας Βαρβάρας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με επικεφαλής των Υπηρεσιών Παιδικής Μέριμνας στα κεντρικά γραφεία του NHSCT, στην Ballymena, και συγκεκριμένα με την κα  Maura Dargan, επικεφαλής της Υπηρεσίας προστασίας και υποστήριξης της Οικογένειας, και με την κα Ciara McKillop, Επικεφαλής Ιατρό για Οικογενειακή Υποστήριξη και να επισκεφθούν ένα δημοτικό κέντρο Παιδικής Κακοποίησης.

Λεπτομερέστερη αναφορά στο εκπαιδευτικό ταξίδι στη Βόρειο Ιρλανδία θα παρουσιαστεί στο επόμενο τεύχος μας.

Είναι προφανές ότι η ολοκλήρωση είναι μια έννοια που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα και όχι μόνο στο  πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος.  Το PRISSM θα είναι επιτυχημένον μόνον όταν προβληθεί ευρέως και κατορθώσει να εγείρει το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους των δημοτικών αρχών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όσο γίνεται περισσότερους δημοτικούς υπαλλήλους να εντρυφήσουν στις ιδέες και τις αρχές της ολοκλήρωσης και να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της. Για το λόγο αυτό η συμβολή σας στη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τις δράσεις του  PRISSM είναι χρήσιμη και καλοδεχούμενη.  Το επόμενο ενημερωτικό μας φυλλάδιο θα εκδοθεί στις αρχές Νοεμβρίου 2013 και θα περιλαμβάνει τα αποτέλεσματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών. Εν τω μεταξύ μπορείτε να επικοινωνείτε με το πρόγραμμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του www.prissm-eu.com , ή μέσω της δικτυακής πύλης του Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία, www.amphictyony.gr ή μέσω των ιστοσελίδων του συντονιστή (www.eetaa.gr)  και των εταίρων ή, τέλος, με απευθείας επικοινωνία με τις κυρίες
Αφροδίτη Καμάρα: [email protected]
Βαλεντίνα Μπέλλου: [email protected]

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.