Συμμετοχή στο πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Συμμετοχή στο πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο Promotion of Integration in the planning and provision of social services within local authorities through municipal staff vocational training- A Lever for Local Development (Pr. In. Soc. Ser. Mun.)*στο πρόγραμμα δια βίου μάθησης “Leonardo da Vinci –Transfer of Innovation”.

Ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο
Promotion of Integration in the planning and provision of social services within local authorities through municipal staff vocational training- A Lever for Local Development (Pr. In. Soc. Ser. Mun.)*στο πρόγραμμα δια βίου μάθησης “Leonardo da Vinci –Transfer of Innovation”.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 εταίρους από 4 χώρες, συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Λιθουανία. Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAA) και εταίροι είναι: το Πανεπιστήμιο τηςReimsστη Γαλλία, το NorthernHealthandSocialCareTrustστο Ηνωμένο Βασίλειο,ο Δήμος Αλύτου (Alytus) στη Λιθουανία,ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τοe-Trikala (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δήμου Τρικάλων)και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «Αμφικτυονία», οι τελευταίοι τρεις φορείς στην Ελλάδα.
 
Το πρόγραμμα αφορά στην προώθηση ενός διοικητικού συστήματος λειτουργίας των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργούν στα πλαίσια των δήμων διαπνεόμενο από την έννοια της ολοκλήρωσης (integration).
 
Αναγνωρίζοντας την έλλειψη εκπαίδευσης στην ολοκλήρωση και βασιζόμενοι στα πορίσματα του προγράμματος CARMEN μέσα από το project θα σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαίδευση εκπαιδευτών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, υλοποίηση εκπαίδευσης) για στελέχη δήμων που εργάζονται σε Διευθύνσεις /Τμήματα ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η εκπαίδευση αυτή είναι συμβατικού τύπου για κάποια στελέχη των δήμων που συμμετέχουν ως εταίροι και εξ αποστάσεως, που θα παρασχεθεί στα αγγλικά, για στελέχη δήμων ανά την Ευρώπη.
 
Βασικός στόχος είναι η προτυποποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο, με τις αναγκαίες προσαρμογές, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους ενδιαφερόμενους δήμους.
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί κατά 75% από κοινοτικούς πόρους μέσα από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci και κατά 25% από ίδιους πόρους.
 
Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του ΕΟΕΣ οργανώνεται την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30-12.30 σεμινάριο στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΕΤΑΑ.
 

 


* Η απόδοση του τίτλου στα ελληνικά είναι: Προώθηση της ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και τη μέριμνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της εθελοντικής εκπαίδευσης του στελεχικού δυναμικού των δήμων –μοχλός για την τοπική ανάπτυξη.