Μνημόνιο συνεργασίας για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Μνημόνιο συνεργασίας για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Επειδή ο θεσμός της Ολυμπιακής Εκεχειρίας αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων ούτως ώστε να αποτελέσουν την παγκόσμια γιορτή της Ανθρωπότητας. Επειδή το «ΔΚΟΕ» κάνει πράξη την αφοσίωση του Ολυμπιακού κινήματος στην προώθηση των ειρηνικών του αρχών...

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας συμφωνήθηκε στην Αθήνα την 21 Σεπτεμβρίου 2011 μεταξύ :
1.      Του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, καλούμενου εν συνεχεία «ΔΚΟΕ», που εδρεύει στην οδό Λυκαβηττού 1Α,Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διευθυντή ,Δρ. Κωνσταντίνου Φίλη.
 
2.      Του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας Αμφικτυονία Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου καλουμένου εν συνεχεία «Ε.Ο.Ε.Σ», που εδρεύει στην οδό Βύρωνος 29, Πλάκα, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου, κ. Δημήτρη Αργιανά.
 
3.      Του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, καλουμένου εν συνεχεία «Σ.Ε.Ο», που εδρεύει στην οδό Κηφισίας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου, κ. Γιώργου Σιγάλα.
 
Επειδή ο θεσμός της Ολυμπιακής Εκεχειρίας αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων ούτως ώστε  να αποτελέσουν την παγκόσμια γιορτή της Ανθρωπότητας. 
Επειδή το «ΔΚΟΕ» κάνει πράξη την αφοσίωση του Ολυμπιακού κινήματος στην προώθηση των ειρηνικών του αρχών και είναι αφοσιωμένο στην δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου στήριξης για την τήρηση τηςΟλυμπιακής Εκεχειρίας και στην προώθηση μιας παγκόσμιαςκουλτούρας ειρήνης, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των εκάστοτε Ολυμπιακών Αγώνων.     
Επειδή ο «Ε.Ο.Ε.Σ» εκφράζοντας μέρος των τοπικών κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής του Ευρώ - Μεσογειακού χώρου, είναι αφοσιωμένος στην προώθηση ενός περιβάλλοντος διαρκούς ειρήνης, ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου ανάπτυξης των κατοίκων στα πλαίσια του πολιτισμικού γίγνεσθαι μέρος του οποίου αποτελεί και η καθιέρωση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Επειδή ο «Σ.Ε.Ο» τα μέλη του οποίου αποτελούν μέρος της μεγάλης Ολυμπιακής οικογένειας, είναι αφοσιωμένος στην προώθηση του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού πνεύματος, στην προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και μιας παγκόσμιας ειρηνικής κουλτούρας, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των εκάστοτε Ολυμπιακών Αγώνων.
Τα  Μέρη συμφωνούν επί της αξίας της εμπέδωσης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και στην δημιουργία μιας κουλτούρας Ειρήνης σε όλους τους λαούς και ιδιαίτερα στους νέους της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Μεσογείου και όλου του κόσμου.
1.      Ο  Ε.Ο.Ε.Σ και ο Σ. Ε. Ο αποδέχονται ότι το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας αποτελεί το πλέον κατάλληλο για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θεσμό.
2.      Τα  Μέρη αναγνωρίζουν κοινώς την αναγκαιότητα  της διάδοσης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, για την πολιτιστική, αθλητική και εν γένει πολιτισμική ανάπτυξη των νέων, σε Τοπικό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
3.      Επιπρόσθετα τα Μέρη επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις υφιστάμενες σχέσεις τους διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό ως κομμάτι του πολιτισμικού γίγνεσθαι.
Κατόπιν αυτών, έκαστο μέρος προσχωρεί στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, που καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας τους, το οποίο διέπεται από τις ακόλουθες αρχές.   
   Α. Αντικείμενο του Μνημονίου.
Το ΔΚΟΕ θα μεταφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικό σχετικώς με τη διεθνή σημασία και τον σκοπό της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, τα μηνύματα της, την πολιτική της, την επικοινωνία, την υποστήριξη και την εκπαίδευση που παρέχει.
       Ο Ε.Ο.Ε.Σ και ο Σ.Ε.Ο, αποδέχονται να συνεργασθούν με το ΔΚΟΕ ώστε να αναλάβουν την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και συναντήσεων σχετικά με την ανάγκη εμπέδωσης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, στις τοπικές κοινωνίες, σε πόλεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Μεσογείου, που θα επιλέγονται από κοινού.
      Ο Ε.Ο.Ε.Σ και ο Σ.Ε.Ο. δεσμεύονται να υποστηρίζουν με τις όποιες υποδομές διαθέτουν, αλλά κα να διασφαλίζουν την εκπροσώπηση των μελών τους στις κοινές εκδηλώσεις και ενέργειες.
      Συνεπώς τα μέρη συγκροτούν κοινή «Ομάδα Δράσης» και θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους για συνεχή επαφή και προώθηση των κοινών επιδιώξεων.
Β. Χρηματοδότηση ανάληψη κόστους.
    Οι εκδηλώσεις και η ανταλλαγή ειδικών, ομάδων, εκπροσώπων ή άλλου προσωπικού θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των πόρων του προϋπολογισμού εκάστης πλευράς, αλλά και μέσω της εξεύρεσης πιθανών χρηματοδοτών/χορηγών. Από την συγκεκριμένη κοινή δράση τα Μέρη ή εκπρόσωποι τους, δεν απολαμβάνουν της οποιασδήποτε χρηματικής απολαβής.
Γ. Επίλυση Διαφορών.
    Κάθε διαφορά που αφορά στην εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου, θα επιλύεται μέσω φιλικής διαπραγμάτευσης.
Δ. Διάρκεια – Λήξη
   Το παρόν Μνημόνιο είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή κοινή συμφωνία των μερών.
Ε. Τελικές Διατάξεις.
   Το παρόν Μνημόνιο καταγράφει κυρίως τις προθέσεις των Μερών. Κανένα από τα Μέρη δεν υπέχει ευθύνη απέναντι στο άλλο για οιοσδήποτε ζημιές ή απώλειες (άμεσα ή έμμεσα, εκκαθαρισμένα ή διαφυγόντα κέρδη που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων κόστους και εξόδων πάσης φύσεως) 
   Το παρόν κείμενο αποτελεί το πλήρες Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Μερών και καταργεί κάθε άλλη προηγούμενη προφορική ή γραπτή συμφωνία, δήλωση, διαπραγμάτευση, συνεννόηση, πρόταση ή ανάληψη υποχρεώσεως σχετικά με τα θέματα που περιέχονται ανωτέρω.
   Το παρόν Μνημόνιο δύναται να διευρυνθεί με την συμμετοχή άλλων φορέων, οι οποίοι, είτε κατά περίσταση είτα συστηματικά, θα συμμετέχουν στις συνέργειες των υπολοίπων μερών.
Για το Δ.Κ.Ο.Ε
Ο διευθυντής
Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης
 
Για τον Ε.Ο.Ε.Σ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αργιανάς 
 
Για το Σ.Ε.Ο
Ο πρόεδρος
        Γεώργιος Σιγάλας