Σύμβαση

ΣΥΜΒΑΣΗ
«Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»


ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στην Αθήνα, στα γραφεία του Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, στην οδό Βύρωνος 29 στην Πλάκα, oι παρακάτω Oργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) που αποτελούν μέλη του ως άνω Δικτύου, ήτοι

ΕΛΛΑΔΑ
Δήμοι Αγίου Στεφάνου, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας Αττικής, Αγίου Δημητρίου Αττικής, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Αλίμου, Άνω Λιοσίων, Αριδαίας, Αχαρνών, Αργυρούπολης, Αταλάντης, Βύσσας, Δαφνουσίων, Ζακύνθου, Θρακομακεδόνων, Ιλίου, Ιτάμου, Καλυβίων Θορικού, Καμένων Βούρλων, Kερατέας, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νέας Χαλκηδόνας, Παλαιού Φαλήρου, Πλαταιών, Παιανίας, Πανοράματος, Πρέβεζας, Ραφήνας, Ρόδου, Σοφάδων, Στυλίδας, Σκύρου, Τρίγλιας Χαλκιδικής, Τριανδρίας, Ύδρας, Υμηττού, Χαλκιδέων και Χίου.

ΚΥΠΡΟΣ
Δήμοι Αμμοχώστου, Κερύνειας, Λάρνακας, Λευκάρων, Λύσης, Μόρφου, Παραλιμνίου.

ΙΤΑΛΙΑ
Comunita Montana della Murgia Tarantina, Comunita Montana Murgia Barese Comune Di Bova Marina.

ΓΑΛΛΙΑ
Commune De Garons

Έχοντας υπόψη :

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού, που στα επόμενα θα καλείται ΄΄Κανονισμός”,

Το καταστατικό του Δικτύου με την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ-Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου»,

Τις εγκρίσεις των εθνικών κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω Κανονισμού, που προσαρτώνται στην παρούσα,

Τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμβαλλομένων φορέων, που προσαρτώνται στην παρούσα,
συμφωνούν και συναποδέχονται την μετεξέλιξη του Δικτύου σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ) ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία του υπό σύσταση Ε.Ο.Ε.Σ είναι «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου, Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας», ο οποίος εν συντομία θα καλείται «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Ως έδρα του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», ορίζεται η Αθήνα.


ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το έδαφος, επί του οποίου ο Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και να οργανώσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, είναι εκείνο που προσδιορίζεται από το σύνολο της εδαφικής έκτασης της διοικητικής – χωρικής ευθύνης ή δικαιοδοσίας των επί μέρους μελών του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Κύριος στόχος του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.

Τα επιμέρους καθήκοντα και οι λειτουργικοί στόχοι του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ που συνεισφέρουν στην επίτευξη της αποστολής του είναι τα εξής:

Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών της.

Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.

Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.

Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η έρευνα, την αναζήτηση, την διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου της πολιτισμικής ταυτότητας των Λαών της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της διασφάλισης του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Η διάρκεια του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ συμφωνείται σε 25 έτη, με δυνατότητα παράτασής της, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του (Γ.Σ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του.

Η λύση του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, επέρχεται μετά από απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που διαθέτει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο ή η εποπτεύουσα αρχή, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού, αποφασίζει τη λύση του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού . Το αρμόδιο δικαστήριο ή η διοικητική αρχή, μπορούν να τάξουν προθεσμία για θεραπεία της κατάστασης. Εάν δεν συμμορφωθεί, το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια διοικητική αρχή, αποφασίζει την λύση του. Σε περίπτωση λύσης, τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, κατανέμονται μεταξύ των μελών του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ κατά το λόγο της μερίδας καθενός εξ αυτών.


ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

5.1 Μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι τα προαναφερθέντα στο Προοίμιο της παρούσας.

5.2 Συμφωνείται ότι, μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ μπορούν στο εξής να γίνουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Ενώσεις αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, καθώς και Περιφέρειες των χωρών της Μεσογείου, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (άρθρο 4) και το καταστατικό του, καθώς και τρίτων χωρών της Μεσογείου, όπως διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτέρω Κανονισμού και το καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.

5.3 Όσοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ενώσεις και Περιφέρειες από τις χώρες της Μεσογείου, κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να καταστούν μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται σχετικά, στην πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την υποβολή της αίτησης. Η τελευταία εξετάζει το αίτημα για είσοδο νέου μέλους, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σχετικής έγκρισης της οικείας εθνικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού.

5.4 Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 13 του Κανονισμού, παύουν να είναι μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, όσα για δύο συνεχή έτη δεν εκπληρώνουν τις καταστατικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις ή δεν ανταποκρίνονται στις εργασίες που αναλαμβάνουν, ή δρουν αντίθετα με τους στόχους και τους σκοπούςτου Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.

Αρμόδιο όργανο για την απόφαση περί άρσεως της ιδιότητας μέλους της του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

Το μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει, οφείλει να το γνωστοποιήσει γραπτά και αιτιολογημένα στο Δ.Σ τουλάχιστον έξη (6) μήνες νωρίτερα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η απόφαση για αποχώρηση δεν απαλλάσσει το μέλος από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.


ΑΡΘΡΟ 6
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τον προσδιορισμό των σχέσεων του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ με τα μέλη του και την επίλυση των οποιωνδήποτε ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του, είναι το δίκαιο της έδρας του, δηλ. το Ελληνικό Δίκαιο, με την επιφύλαξη της εφαρμογής, όπου τούτο επιβάλλεται, των κανόνων του κοινοτικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο έλεγχος της διαχείρισης των δημοσίων κεφαλαίων του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, διενεργείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.36808/2008 (ΦΕΚ 1262/Β΄/1-7-2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών περί Ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Ο έλεγχος της διαχείρισης, ειδικότερα των κοινοτικών πόρων, διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στην οικεία εθνική ή κοινοτική νομοθεσία. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, εγκρίνεται από τα οικεία κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού. Χωρίς την ως άνω έγκριση, ουδεμία τροποποίηση της σύμβασης και κατ΄ επέκταση του καταστατικού του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, διενεργείται νομίμως.

Η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύστασής του.
Τα μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Δήμοι
Αγίου Στεφάνου,
Αγίων Αναργύρων,
Αγίας Βαρβάρας Αττικής,
Αγίου Δημητρίου Αττικής,
Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
Αγίου Νικολάου Κρήτης,
Αλίμου,
Άνω Λιοσίων,
Αριδαίας,
Αχαρνών,
Αργυρούπολης,
Αταλάντης,
Βύσσας,
Δαφνουσίων,
Ζακύνθου,
Θρακομακεδόνων,
Ιλίου,
Ιτάμου,
Καλυβίων Θορικού,
Καμένων Βούρλων,
Kερατέας,
Μεγάλου Αλεξάνδρου,
Νέας Χαλκηδόνας,
Παλαιού Φαλήρου,
Πλαταιών,
Παιανίας,
Πανοράματος,
Πρέβεζας,
Ραφήνας,
Ρόδου
Σοφάδων,
Στυλίδας,
Σκύρου,
Τρίγλιας Χαλκιδικής,
Τριανδρίας,
Ύδρας,
Υμηττού,
Χαλκιδέων και
Χίου.


ΚΥΠΡΟΣ
Δήμοι
Αμμοχώστου,
Κερύνειας,
Λάρνακας,
Λευκάρων,
Λύσης,
Μόρφου,
Παραλιμνίου.

ITAΛΙΑ
Comunita Montana della Murgia Tarantina
Comunita Montana Murgia Barese
Comune di Bova Marina

ΓΑΛΛΙΑ
Commune de Garons

 ή

πατήστε εδώ και κατεβάστε την σε μορφή word

Κλείσιμο