ΡΑΜΑΛΑΣ

Δήμαρχος: MUSA HADID
P.O BOX 3,Ramallah Palestine
Tηλ.:
009702 294 5555
Fax:
009702 296 3214
web site : www.ramallah.ps

Κλείσιμο