ΚΑΛΚΙΛΙΑ

ΚΑΛΚΙΛΙΑ

Δήμαρχος: Dr Hashem Al Masri
Email: [email protected]
Ταχυδρομική διεύθυνση: Hussein Hilal Street, Qalqilia, Palestine
Τηλ. 0097 2599 100 347
Χώρα: Παλαιστίνη
http://qalqiliamun.ps/